ICF Code of Ethics

Naleven van ethische normen

Het naleven van deze ethische normen van gedrag van ICF is de eerste van de ICF kerncoachingscompetenties (ICF Kerncompetenties).

Dit is “Laat Ethisch gedrag zien”: begrijpt en past consequent coaching-ethiek en normen toe.”

De ICF Gedragscode beschrijft de kernwaarden van de International Coaching Federation (ICF Kernwaarden) en ethische principes en normen voor gedrag voor alle ICF Professionals (zie definities).

Het naleven van deze ethische normen van gedrag van ICF is de eerste van de ICF kerncoachingscompetenties (ICF Kerncompetenties). Dit is “Laat Ethisch gedrag zien”: begrijpt en past consequent coaching-ethiek en normen toe.”

De ICF Gedragscode ondersteunt de handhaving van integriteit van ICF en wereldwijd het vakgebied van coaching door:

 • Normen voor gedrag vast te stellen die in overeenstemming is met ICF-kernwaarden en ethische principes.
 • Richtlijnen voor ethische reflectie, educatie en besluitvorming.
 • Het beoordelen en behouden van ICF-coachnormen via het ICF Ethical Conduct Review (ECR) proces.
 • Het bieden van de basis van trainen in ICF Ethiek in door ICF geaccrediteerde opleidingen.

De ICF Gedragscode is van toepassing wanneer ICF Professionals zichzelf als zodanig vertegenwoordigen, in elke vorm van coaching gerelateerde interactie. Dit geldt ongeacht of er een coaching relatie (zie definities) is vastgesteld. Deze Code geeft de ethische verplichtingen weer van ICF Professionals die optreden in hun verschillende rollen als coach, coach supervisor, mentor coach, trainer of student-coach-in-opleiding, of leiderschapsrol binnen ICF, evenals Ondersteunend Personeel (zie definities).

Hoewel het Ethical Conduct Review (ECR) proces alleen van toepassing is op ICF Professionals, net als de Eed, zijn de medewerkers van ICF ook toegewijd aan ethisch gedrag en de Kernwaarden en Ethische Principes die aan deze ICF-gedragscode ten grondslag liggen.

De uitdaging van ethisch werken betekent dat leden onvermijdelijk situaties zullen tegenkomen die reacties op onverwachte kwesties vereisen, het oplossen van dilemma’s en problemen. Deze Gedragscode is bedoeld om de personen die aan de Code zijn verbonden te helpen door hen te wijzen op de verscheidenheid aan ethische factoren die in overweging moeten worden genomen en te helpen bij het identificeren van alternatieve manieren om ethisch gedrag te benaderen.

ICF Professionals die de Gedragscode accepteren, streven ernaar ethisch te handelen, zelfs wanneer dit het nemen van moeilijke beslissingen of moedig optreden met zich meebrengt.

 • “Cliënt” – het individu of het team/groep dat gecoacht wordt, de coach die wordt gementord of begeleid, of de coach of de student-coach die wordt opgeleid.
 • “Coaching” – het aangaan van een partnerschap met cliënten in een prikkelend en creatief proces dat hen inspireert om hun persoonlijke en professionele potentieel te maximaliseren.
 • “Coaching relatie” – een relatie die wordt opgezet door de ICF-professional en de cliënt(en)/sponsors onder een overeenkomst of contract dat de verantwoordelijkheden en verwachtingen van elke partij definieert.
 • “Code” – ICF Gedragscode
 • “Vertrouwelijkheid” – bescherming van alle tijdens het coaching proces verkregen informatie, tenzij er toestemming is gegeven dit vrij te geven.
 • “Belangenconflict” – een situatie waarin een ICF-professional betrokken is bij belangenverstrengeling, waarbij het dienen van het ene belang in strijd kan zijn met of in conflict is met het andere. Dit kan financieel, persoonlijk of anderszins zijn.
 • “Gelijkheid” – een situatie waarin alle mensen inclusie, toegang tot middelen en kansen ervaren, ongeacht hun ras, etniciteit, nationaliteit, kleur, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit, leeftijd, religie, immigratiestatus, mentale of fysieke beperking, en andere gebieden van menselijke verschillen.
 • “ICF Professional” – individuen die zichzelf vertegenwoordigen als ICF-lid of houder van een ICF-credential, in rollen waaronder maar niet beperkt tot Coach, Coach Supervisor, Mentor Coach, Coach Trainer, en Student van Coaching.
 • “ICF Personeel” – het ICF-ondersteunend personeel dat wordt gecontracteerd door het bedrijf dat professioneel management en administratieve diensten levert namens ICF.
 • “Interne Coach” – een individu die binnen een organisatie werkzaam is en parttime of fulltime de medewerkers van die organisatie coacht.
 • “Sponsor” – de entiteit (inclusief vertegenwoordigers) die betaalt voor en/of de coaching diensten regelt of bepaalt welke coaching diensten moeten worden geleverd.
 • “Ondersteunend Personeel” – de mensen die werken voor ICF-professionals ter ondersteuning van hun cliënten.
 • “Systemische gelijkheid” – gendergelijkheid, rassengelijkheid en andere vormen van gelijkheid die geïnstitutionaliseerd zijn in de ethiek, kernwaarden, beleid, structuren en culturen van gemeenschappen, organisaties, landen en de samenleving.

De ICF Ethische Gedragscode is gebaseerd op de ICF Kernwaarden en de handelingen die daaruit voortvloeien. Alle waarden zijn even belangrijk en ondersteunen elkaar. Deze waarden zijn aspirerend en dienen te worden gebruikt als een manier om de normen te begrijpen en te interpreteren. Van alle ICF-professionals wordt verwacht dat ze deze waarden in al hun interacties uitdragen.

Kernwaarden

We verbinden ons ertoe een coaching mindset en professionele kwaliteit na te streven die verantwoordelijkheid, respect, integriteit, competentie en uitmuntendheid omvat.

We verbinden ons tot het ontwikkelen van sociale verbinding en bouwen van communities.

We verbinden ons ertoe humaan, vriendelijk, medelevend en respectvol naar anderen te zijn.

We verbinden ons ertoe een coaching mindset te gebruiken om de behoeften van anderen te verkennen en te begrijpen, zodat we te allen tijde rechtvaardige processen kunnen hanteren die gelijkheid voor allen creëren.

Ethische normen

De volgende ethische normen zijn van toepassing op de professionele activiteiten van ICF-professionals:

Als een ICF-professional:

1. Leg ik uit en zorg ik ervoor dat mijn coaching cliënt(en) en sponsor(s), voorafgaand aan of tijdens het eerste gesprek, begrijpen wat de aard en potentiële waarde van coaching zijn, evenals de aard en grenzen van vertrouwelijkheid, financiële regelingen en andere voorwaarden van de coachovereenkomst.

2. Stel ik voorafgaand aan de aanvang van de dienstverlening een overeenkomst/contract op met mijn Client en Sponsor met betrekking tot de rollen, verantwoordelijkheden en rechten van alle betrokken partijen.

3. Handhaaf ik de striktste niveaus van vertrouwelijkheid met alle betrokken partijen zoals overeengekomen. Ik ben op de hoogte van en stem in met naleving van alle toepasselijke wetten met betrekking tot persoonsgegevens en communicatie.

4. Heb ik een duidelijk begrip van hoe informatie wordt uitgewisseld tussen alle betrokken partijen tijdens alle coaching interacties.

5. Heb ik met zowel klanten als sponsors of geïnteresseerde partijen een duidelijk begrip over de omstandigheden waarin informatie niet vertrouwelijk zal worden gehouden (bijvoorbeeld illegale activiteit, indien wettelijk vereist, op grond van een geldig gerechtelijk bevel of dagvaarding; bij dreigend of waarschijnlijk risico op gevaar voor zichzelf of anderen; etc.). In het geval dat ik redelijkerwijs geloof dat een van de bovenstaande omstandigheden van toepassing is, moet ik mogelijk de juiste autoriteiten informeren.

6. Bij het werken als interne coach, beheer ik belangenconflicten of mogelijke belangenconflicten met mijn coaching klanten en sponsor(s) via coachings overeenkomst(en) en voortdurende dialoog. Dit zou moeten omvatten het adresseren van organisatorische rollen, verantwoordelijkheden, relaties, dossiers, vertrouwelijkheid en andere rapportageverplichtingen.

7. Onderhoud, bewaar, en verwijder ik alle records, inclusief elektronische bestanden en communicatie, die tijdens mijn professionele interacties zijn gemaakt op een manier die vertrouwelijkheid, beveiliging en privacy bevordert en die overeenstemt met alle toepasselijke wetten en afspraken die die hierop van toepassing zijn. Bovendien streef ik ernaar om op passende wijze gebruik te maken van opkomende technologische ontwikkelingen die worden gebruikt in coaching diensten (technologie-ondersteunde coaching diensten) en ben ik me bewust van hoe de verschillende ethische normen hierop van toepassing zijn.

8. Blijf ik alert op aanwijzingen dat er een verschuiving kan zijn in de waarde die wordt verkregen uit de coach relatie. Zo ja, dan verander ik de relatie of moedig ik de cliënt/sponsor(s) aan om een andere coach of professional te zoeken, of een andere bron te gebruiken.

9. Respecteer ik het recht van alle betrokken partijen om de coach relatie op elk moment om welke reden dan ook tijdens het coaching proces te beëindigen, met inachtneming van de bepalingen van de overeenkomst.

10. Ben ik gevoelig voor de implicaties van het tegelijkertijd hebben van meerdere contracten en relaties met dezelfde cliënt(en) en sponsor(s) om situaties van belangenverstrengeling te voorkomen.

11. Ben ik me bewust van en beheer ik actief elk machts- of statusverschil tussen de cliënt en mij dat kan worden veroorzaakt door culturele, relationele, psychologische of contextuele kwesties.

12. Maak ik mijn klanten bewust van mogelijke compensatie en andere voordelen die ik zou kunnen ontvangen voor het doorverwijzen van mijn cliënten naar derden.

13. Zorg ik voor consistente kwaliteit van coaching, ongeacht de omvang of vorm van overeengekomen vergoeding in enige relatie.

Als een ICF-professional:

14. Houd ik me in al mijn interacties aan de ICF Gedragscode. Wanneer ik me bewust word van een mogelijke schending van de Code door mezelf of als ik onethisch gedrag herken bij een andere ICF-professional, bespreek ik de kwestie respectvol met de betrokkenen. Als dit het probleem niet oplost, breng ik het ter oplossing onder de aandacht van een formele autoriteit (bijv. ICF Global)

15. Vereis ik naleving van de ICF Gedragscode door al het ondersteunend personeel.

16. Committeer ik me aan uitmuntendheid door middel van voortdurende persoonlijke, professionele en ethische ontwikkeling.

17. Onderken ik mijn persoonlijke beperkingen of omstandigheden die strijdig kunnen zijn met mijn coaching prestaties of mijn professionele coaching relaties, of deze kunnen aantasten of verstoren. Ik zal hulp zoeken om te bepalen welke actie moet worden ondernomen en, indien nodig, tijdig relevante professionele begeleiding zoeken. Dit kan het opschorten of beëindigen van mijn coaching relatie(s) omvatten.

18. Los ik elke belangenverstrengeling of potentieel belangenverstrengeling op door het probleem met relevante partijen op te lossen, professionele hulp te zoeken, of door tijdelijk de professionele relatie op te schorten of deze te beëindigen.

19. Handhaaf ik de privacy van ICF-leden en gebruik ik de contactgegevens van ICF-leden (e-mailadressen, telefoonnummers, enz.) alleen zoals door ICF of het ICF-lid is gemachtigd.

Als een ICF-professional:

20. Identificeer ik nauwkeurig mijn coaching kwalificaties, mijn niveau van coaching bekwaamheid, expertise, ervaring, training, certificeringen en ICF-credentials.

21. Doe ik mondelinge en schriftelijke uitspraken die waar en accuraat zijn over wat ik als ICF-professional aanbied, wat wordt aangeboden door ICF, het coaching beroep en de potentiële waarde van coaching.

22. Communiceer en creëer bewustzijn bij degenen die op de hoogte moeten worden gesteld van de ethische verantwoordelijkheden die door deze Code zijn vastgesteld.

23. Draag ik verantwoordelijk voor bewust zijn over en stellen van duidelijke, passende en cultureel gevoelige grenzen die fysieke of andere interacties beheersen.

24. Neem ik niet deel aan enige seksuele of romantische betrokkenheid met cliënten of sponsors. Ik zal me altijd bewust zijn van het niveau van intimiteit dat geschikt is voor de relatie. Ik onderneem de juiste actie om het probleem aan te pakken of de coaching relatie te beëindigen.

Als een ICF-professional:

25. Vermijd ik discriminatie door eerlijkheid en gelijkheid in alle activiteiten en handelingen te handhaven, met respect voor lokale regels en culturele praktijken. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, discriminatie op basis van leeftijd, ras, genderexpressie, etniciteit, seksuele geaardheid, religie, nationale afkomst, handicap of militaire status.

26. Erken ik en eer ik de bijdragen en intellectuele eigendom van anderen, en claim ik alleen eigendom van mijn eigen materiaal. Ik begrijp dat een schending van deze norm mij kan blootstellen aan juridische remedies door een derde partij.

27. Ben ik eerlijk en werk ik binnen erkende wetenschappelijke normen, toepasselijke richtlijnen voor het onderwerp en grenzen van mijn competentie bij het uitvoeren en rapporteren van onderzoek.

28. Ben ik me bewust van mijn en mijn cliënt ’s impact op de samenleving. Ik houd me aan de filosofie van “goed doen” in plaats van “voorkomen”.

Als een professionele ICF Coach, in overeenstemming met de Normen van de ICF Gedragscode, erken ik en stem ik ermee in om mijn ethische en wettelijke verplichtingen tegenover mijn coaching cliënt(en), sponsor(s), collega’s en het brede publiek na te komen.

Indien ik enig deel van de ICF Gedragscode schend, ga ik ermee akkoord dat ICF naar eigen goeddunken mij verantwoordelijk kan houden voor deze overtreding. Ik ga er verder mee akkoord dat mijn verantwoordelijkheid tegenover ICF voor enige schending sancties kan omvatten, zoals verplichte aanvullende coach training of andere educatie, of het verlies van mijn ICF-lidmaatschap en/ of mijn ICF-certificering.

Voor meer informatie over het Ethical Conduct Review (ECR) proces, inclusief de links om een klacht in te dienen, kunt u terecht op coachingfederation.org/ethics.

Vastgesteld door de ICF Global Board of Directors in september 2019
© 2021 International Coaching Federation

nl_NLNederlands